นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) “PDPA”

1. บทนำ
บริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จำกัด  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
บริษัทฯ ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางบริษัทฯ นั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคงที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด

2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม โดยรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

2.1 เมื่อมีการสมัครสมาชิก

2.2 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า

2.3 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม

3. ประเภทข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย
บริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จำกัด เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้สิทธิและเงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้
ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

ข้อมูลระบุตัวตน
– ชื่อ และ นามสกุล
– วัน เดือน ปี เกิด
– เพศ
– อาชีพ

ข้อมูลเอกสารระบุตัวตน
– หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
– หมายเลขหนังสือเดินทาง
– หมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
– หมายเลขใบอนุญาตขับขี่

ข้อมูลการติดต่อ
– ที่อยู่ (บ้านเลขที่ ซอย ถนน แขวง/เขต จังหวัด)
– ข้อมูลการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมลล์)
– บัญชีโซเชี่ยลมีเดีย
– ข้อมูลการทำธุรกรรม ควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลการสั่งซื้อและชำระเงิน

ข้อมูลทางเทคนิค
– IP Address
– Cookie
– Web Browser

ข้อมูลการโฆษณา
– ข้อมูลการถ่ายภาพนิ่ง และ/หรือ เคลื่อนไหว
– ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
– เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ
– เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
– เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
– เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย

5. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุด รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต

6. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ตามระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10 ปี) โดยบริษัทฯ จะลบ และ/หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เมื่อพิจารณาแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็น และ/หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้

8. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม โดยบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางบริษัทฯ โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

10. วิธีการติดต่อบริษัทฯ
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ
โปรดติดต่อบริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จำกัด  Email :  maz3dwall@gmailcom

บริษัท พิพัฒนกิจ เทรดดิ้ง จำกัด
1 มิถุนายน 2565